مشخصات فردی و زندگینامه
نام:علیرضا
نام خانوادگی:امینی
نخصص ها:فقه و اصول ، تاریخ و سیره ، تبلیغ

زندگی نامه

بنده در تهران در خانواده مذهبی به دنیا آمده ام والان مشغول پایانامه سطح 4 هستم