سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
اداری 
ناجا 
رئیس 
1390/02/07 
ÇÏÇãå ÏÇÑÏ 
اعزام وجذب